Barnekonvensjonen fyller 28 år

Av Mats Fernando Liland

I dag fyller Barnekonvensjonen 28 år – hurra!

196 stater og territorier har forpliktet seg til å etterleve konvensjonen. Den gir barn egne rettigheter, for eksempel til skole, lek og fritid.

FNs Barnekomité har identifisert fire grunnpilarer alle rettighetene må ses i lys av: Intet barn skal diskrimineres (artikkel 2), barnets beste skal være et grunnleggende hensyn (art. 3), barn har rett til liv, overlevelse og maksimal utvikling (art. 6), og barn har rett til å si sin mening og bli hørt (art. 12).

Norge er et av verdens beste land for barn, men har forbedringspotensial i flere saker. Blant annet må vi styrke våre nasjonale klagemekanismer og snarest tiltre klageordningen til Barnekonvensjonen.

Alle voksne kan bidra til at barns rettigheter blir respektert og innfridd. Vi kan skape en bedre hverdag og en bedre verden for alle barn. Det er vår felles moralske plikt.

Gratulerer med dagen alle barn!