Omskjæring og kroppslig integritet

KJØNNSLEMLESTELSE av jenter og omskjæring av gutter.

To sider av samme sak; nemlig fysiske overgrep på barn og unge uavhengig av kjønn.

I går kunne vi lese på VG at Frp vil ha strengere straff for foreldre som utsetter barn for kjønnslemlestelse”.

Vel og bra, men som vanlig er det nok engang ikke et pip om omskjæring av guttebarn.

Kan de lovgivende snart begripe at omskjæring av friske guttebarn også krenker individets rett til selv å bestemme over egen kropp?

Det råder en vegring/berøringsangst for forbud mot omskjæring av guttebarn i Norge.

Angsten for å bli kalt antisemittisk står der som den store elefanten i rommet – som om antisemittisme  har noe som helst med det å gjøre. Slik selektiv beskyttelse av barn gjør meg uvel. Denne feigheten blant våre politikere er det trist å være vitne til i 2017.

Lov om kjønnslemlestelse  må gjelde alle barn. Barn og unge skal beskyttes uavhengig av kjønn. Det skulle bare mangle. Dessverre mangler det.

På tide loven korrigeres.

Viser  også til Barnelovens §30:

“Barnet må ikkje bli utsett for vald eller på anna vis bli handsama slik at den fysiske eller psykiske helsa blir utsett for skade eller fare. Dette gjeld òg når valden brukast som ledd i oppsedinga av barnet. Bruk av vald og skremmande eller plagsam framferd eller annan omsynslaus åtferd overfor barnet er forbode”. (Se også straffeloven §§228 og 232)2

Det er ingen “omsynsfull åtferd” å spore i deltagelse av ydmykende, krenkende og overgripende håndtering av barn og unges kropp og sinn.

Skjærer man i barn uten at det er helserelatert, er det et grovt overgrep og en krenkelse av et individ.

DET å gi rom for å utsette barn for voksne menneskers tro og
fortolkninger henhold til deres religiøse eller kulturelle påbud og egne definisjoner av virkeligheten, bør bekjempes. 

Omskjæring av guttebarn er også en forbrytelse overfor et individ som kjønnslemlestelse av jentebarn og burde hatt en selvsagt plass innunder straffeloven. 

FRIHET til å velge er en grunnleggende menneskerettighet.

Dette skal ikke fratas barn og unge.

Den frie vilje skal ikke bare gjelde voksne. Frihet er å gi ethvert menneskebarn retten til å forme sitt eget liv.

Jeg  forsvarer trosfrihet generelt og da spesielt frihet f r a tro – og jeg forsvarer ytringsfrihet – m e n:

Jeg sliter med *trosfrihet*, når denne friheten ofte innebærer brudd på menneskerettigheter og fratar andres frihet, da i særdeleshet barns. Det snakkes mye om at omskjæring handler om identitet – jeg håper det er mulig å se det absurde i at et menneskes tro og identitet skal stå og falle med hvordan dets underliv ser ut og at de menneskelige og høyst naturlige og viktige kroppsfunksjoner skal ha behov for korrigering og skambelegges. Det gjelder begge kjønn.

Uten sekulære og humanetiske krefters motstand ville verden vært ennå mer befengt med overtro og effekten av det. Menneskeheten fjerner seg fra  barbari, grusomme straffemetoder og meningsløse skadelige ritualer og forsøker la humanetiske verdier og menneskerettigheter ha forrang.

Vi har ennå et stykke å gå.

Når et individs rettigheter blir krenket, har man krav på beskyttelse i Norge.

Hva har den lovgivende makt tenkt å gjøre med det?

Tydeligvis ingenting.

At noen forsøker forsvare omskjæring med at det ikke bare er religiøst, men også kulturelt betinget, er en dårlig skjult bortforklaring. Det blir ikke mer rett av den grunn. Et overgrep er et overgrep.

GIFTIGE MORALSKE  piler rettet mot hunnkjønn har til alle tider vært skutt i hopetall. Fra alle verdens religiøse hjørner, godt integrert i kulturen. Så snikende og umerkelig listet seg inn i kultur og samfunn, at også ikke-religiøse ofte tror moralens pekefingre har livets rett.

Nå må disse pilene falle til bakken og bli liggende en gang for alle.

Jenters seksualliv, retten til egen kropp, retten til å ta egne avgjørelser, er ikke andres sak.

Det samme skal gjelde gutter. Gutter er utsatt for den samme snikende religiøse og godt integrerte kulturelle gamle praksisen rundt omkring i verden.

Det blir ikke mer riktig fordi det er gammelt – det ligger heller ingen automatikk i at antall tilhengere tilsier at noe er rett. 

Det er på tide motstand mot og forbud mot omskjæring av guttebarn kommer på dagsorden.

I politikernes iver etter å beskytte barn og unge, burde dette være selvsagt.

ET SEKULÆRT land forpliktet av menneskerettigheter, som gir etter for religiøse og kulturelle handlinger uten å være helserelatert – er ikke bare misbruk av ressurser, men skandaløst, feigt og et svik overfor barna.
Det strider mot medisinsk fornuft å utføre inngrep på friske mennesker. Noe også flere innenfor helsevesenet gjentatte ganger har gitt uttrykk for.

Den norske regjering oppfordres til å ta grep og ikke medvirke til å uføre inngrep som innebærer en alvorlig krenkelse av små barns fysiske integritet.

Er det virkelig for mye forlangt å beskytte  barn uavhengig av kjønn, mot alle typer overgrep og krenkelser i et sekulært land i 2017?

Det burde være et krav at politikerne er konsekvente og ivaretar alle barn og unges rettigheter. Det gjøres ikke ved cherry picking som resulterer i diskriminering av guttebarn.

ENHVER TRO og overbevisning som frarøver andres frihet er misbruk av frihet.

Valgfrihet på egne vegne er frihet. “Valgfrihet” på andres vegne er makt, kontroll og ufrihet.

STOPP overgrepene på ALLE barn.

FORBY unødvendige krenkende religiøse og kulturelle ritualer. La barn og ungdoms underliv være i fred.

Norge  liker å fremstå som et humanitært land –  rause på bistand, som kjemper  for fred og menneskerettigheter – rettighetene  gjelder bare ikke guttebarns underliv.

Selektive menneskerettigheter anyone?

Vi burde skjemmes dypt og inderlig.

Et dikt krevet av Umberto Maturana, Chilensk biolog.

Hans unge sønn vantrivdes på skolen fordi han følte at lærerne gjorde det umulig for ham å lære. De ønsket å lære ham det de visste i stedet for å finne ut hva han trengte å lære.

Diktet gir et godt utrykk for det intelligente individs reaksjon på konformitetspress fra foreldre, kultur og samfunn.

 

STUDENTENS BØNN

Ikke pålegg meg det du vet,

Jeg ønsker å utforske det ukjente
og være kilden til mine egne oppdagelser.
La det kjente bli min frigjøring, ikke mitt slaveri.

Dine sannheters verden kan bli min begrensning;
din visjon min negasjon.
Ikke instruer meg; la oss gå sammen.
La mitt mangfold starte der ditt slutter.

Vis meg slik at jeg kan stå
på dine skuldre.
Avslør deg selv slik at jeg kan bli
noe annerledes.

Du tror at hvert menneske
kan elske og skape.
Jeg forstår da din frykt
når jeg ber deg om å leve i pakt med din visdom.

Du vil ikke få vite hvem jeg er
ved å lytte til deg selv.
Ikke instruer meg; la meg være.
Feilen du gjør, er at jeg skal bli lik deg.

Gjesteinnlegg av Siv Stillvåg, humanist

 

Det store sviket

Jeg vil fikse litt på tissen din!